artykuł nr 1

Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy, roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych oraz usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro

Załączniki:
TREŚĆ REGULAMINU733 KB