Deklaracja Dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-02

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Szczygieł, e-mail: g_szczygiel@mops.siemianowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32  765 62 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Szkolnej 17 siedziby MOPS

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek przy ul. Szkolnej, w którym mieści się siedziba Ośrodka usytuowany jest na działce, która od strony frontu odgrodzona jest płotem, na teren wjeżdża się przez bramę otwartą w godzinach urzędowania. Na powierzchni ogrodzonej przed wejściem mieści się 30 miejsc parkingowych, + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane bezpośrednio przy wejściu do siedziby ( po lewej stronie ). Do wejścia nie prowadzą żadne schody, przy drzwiach na wysokości 123 cm mieści się dzwonek wykorzystywany w celu wezwania ochrony i uruchomienia platformy dźwigowej, która wykorzystywana jest do pokonania 7 schodów by dostać się na najniższą kondygnację budynku. Drugie wejście do budynku znajduje się na tyłach budynku i służy jako wyjście ewakuacyjne, w żadnej części nie jest ogrodzone.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Budynek MOPS jest obiektem 4 kondygnacyjnym: parter i trzy piętra, z czego na parterze znajduje się pełna obsługa klienta. Kondygnacje są ze sobą  połączone klatką schodową, a w budynku zamontowana jest platforma dźwigowa. Skrajne schody wyposażone są w taśmy ostrzegawcze. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Ośrodek nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a, czy oznaczeniami kontrastowymi.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych, przy drzwiach na wysokości 123 cm mieści się dzwonek wykorzystywany w celu wezwania ochrony i uruchomienia platformy dźwigowej, która wykorzystywana jest do pokonania 7 schodów by dostać się na najniższą kondygnację budynku. Skrajne schody wyposażone są w taśmy ostrzegawcze. Ośrodek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu po lewej stronie znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, całość nawierzchni prowadzącej do wejścia głównego Ośrodka jest wyasfaltowana.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Ośrodka z psem, który musi być wyposażony w uprząż.  

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W ośrodku zatrudnione są 2 osoby, które posługują się językiem migowym w stopniu podstawowym.

 

Dostępność architektoniczna pomieszczeń przy ul. Topolowej siedziby Klubu Integracji Społecznej

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku, w którym mieści się  Klub Integracji  Społecznej usytuowane jest od ulicy Topolowej. Do wejścia  prowadzą 2 schody, po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany. W bezpośrednim sąsiedztwie chodnika są miejsca postojowe, w tym jedno w odległości 10 metrów ze wskazaniem dla osoby niepełnosprawnej, drugie takie samo miejsce znajduje się w odległości 20 metrów  przy sklepie. Dodatkowo dla mieszkańców, interesantów i personelu przewidziany jest parking z ograniczoną ilością miejsc (około 4).  Przed wejściem nie ma żadnego dzwonka bądź domofonu. Klub jest otwarty w godzinach urzędowania.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Budynek  jest obiektem trzykondygnacyjnym ( parter i 2  piętra ), z czego tylko część parteru  zaadoptowana jest na potrzeby Klubu, pozostała część budynku przeznaczona jest na biuro poselskie, na cele komercyjne i mieszkalne. Pomieszczenia Klubu  nie są połączone klatką schodową, W części przeznaczonej dla klientów nie znajdują się żadne schody. Dwa schody znajdują się w części przeznaczonej dla personelu i stanowią zaplecze biurowe oraz toaletę. Toaleta  na potrzeby klientów spełnia wszystkie kryteria jakie musi spełniać toaleta dla osób niepełnosprawnych, Klub nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a , oznaczeniami kontrastowymi, planem pomieszczeń.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych.  Klub nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, W bezpośrednim sąsiedztwie chodnika są miejsca postojowe, w tym jedno w odległości 10 metrów ze wskazaniem dla osoby niepełnosprawnej, drugie takie samo miejsce znajduje się  w odległości 20 metrów  przy sklepie. Dodatkowo dla mieszkańców, interesantów i personelu przewidziany jest parking z ograniczoną ilością miejsc (około 4).

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Klubu z psem, który musi być wyposażony w uprząż.  

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika Klubu ( telefonicznie tel. (32) 730 76 00, bądź za pośrednictwem  poczty e-mail kis@mops.siemianowice.pl ).

 

 

 

Dostępność architektoniczna pomieszczeń przy ul. Matejki 4 siedziby Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku, w którym mieści się  Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci usytuowane jest od ulicy Matejki. Do wejścia  nie  prowadzą żadne schody, po lewej stronie na wysokości 130 cm znajduje się domofon, dla bezpieczeństwa dzieci drzwi pozostają zamknięte i kontrolowane przez personel. Drugie wejście  znajduje się na tyłach budynku i służy jako wyjście ewakuacyjne oraz wyjście na zagrodzoną część rekreacyjną przeznaczoną dla dzieci. Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, nie ma miejsc parkingowych  wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, personelu bądź interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie nie obowiązuje zakaz postoju.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Budynek  jest obiektem czterokondygnacyjnym ( parter i trzy piętra ), z czego tylko parter budynku zaadoptowany jest na potrzeby placówki, pozostałe kondygnacje stanowią część mieszkalną. Pomieszczenia nie są połączone klatką schodową, nie  posiada żadnych wewnętrznych schodów, wyposażone są w toaletę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Placówka nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a, oznaczeniami kontrastowymi, planem pomieszczeń.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych.  Placówka nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, nie ma miejsc parkingowych  wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, personelu bądź interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie nie obowiązuje zakaz postoju.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Placówki z psem, który musi być wyposażony w uprząż.  

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika placówki ( telefonicznie tel. (32) 22-83-739  bądź za pośrednictwem  poczty e-mail sd@mops.siemianowice.pl ).

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Śniadeckiego 13 siedziby Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek,  w którym mieści się  Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci usytuowany jest od ulicy Śniadeckiego, do wejścia prowadzą cztery schody, po lewej stronie znajduje się podjazd, z którego mogą korzystać osoby z dysfunkcjami ruchowymi. Teren przed budynkiem w dużej części jest wybrukowany i mieści 4 miejsca parkingowe. W sąsiedztwie budynku mieści się Pływalnia Miejska, która dysponuje 2 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku znajduje się na tyłach budynku i służy jako wyjście ewakuacyjne oraz wyjście na zagrodzoną część rekreacyjną przeznaczoną dla dzieci.

 

Opis dostępności korytarzy i schodów i windy

Budynek  jest obiektem jednokondygnacyjnym, nie posiada wewnętrznych schodów, nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a , oznaczeniami kontrastowymi. W głównym holu znajduje się plan całego budynku.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych,  Ośrodek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed budynkiem w dużej części jest wybrukowany i mieści 4 miejsca parkingowe. W sąsiedztwie budynku mieści się Pływalnia Miejska, która dysponuje 2 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Placówki z psem, który musi być wyposażony w uprząż.  

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika placówki ( telefonicznie tel. (32) 22-83-739  bądź za pośrednictwem  poczty e-mail sd@mops.siemianowice.pl ).

 

 

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna pomieszczeń przy ul. Okrężnej siedziby Centrum Usług Społecznych

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku w którym mieści się  Centrum Usług Społecznych usytuowane jest od ulicy Okrężnej. Do wejścia  prowadzą 2 schody, po lewej stronie znajduje się podjazd, z którego mogą korzystać osoby z dysfunkcjami ruchowymi. Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, nie ma miejsc parkingowych  wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, personelu bądź interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie około 20 metrów mieści się ogólnodostępny parking na około 40 miejsc postojowych, nie uwzględnia miejsc dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku znajduje się na tyłach budynku i służy jako wyjście ewakuacyjne. Przed wejściem nie ma żadnego dzwonka bądź domofonu. Centrum jest otwarte w godzinach urzędowania.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Budynek  jest obiektem jednokondygnacyjnym umiejscowionym w ciągu handlowym, odrębne lokale nie są połączone wspólnymi korytarzami. Pomieszczenia Centrum nie  posiadają żadnych wewnętrznych schodów, wyposażone są w toaletę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Centrum nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a , oznaczeniami kontrastowymi, planem pomieszczeń.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych,  Centrum nie jest wyposażone w pętlę indukcyjną.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Teren przed budynkiem stanowi chodnik, który jest wybrukowany, nie ma miejsc parkingowych  wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, personelu bądź interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie około 20 metrów mieści się ogólnodostępny parking na około 40 miejsc postojowych, nie uwzględnia miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Placówki z psem, który musi być wyposażony w uprząż.  

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika centrum ( telefonicznie tel. (32) 724 40 04  bądź za pośrednictwem  poczty e-mail cus@mops.siemianowice.pl ).

 

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna pomieszczeń przy ul. Wróblewskiego 10

 

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek przy ul. Wróblewskiego 10, w którym Ośrodek realizuje swoje działania usytuowany jest na działce, która w całości jest ogrodzona, od strony frontu znajduje się brama i furtka otwarta jedynie w godzinach, w których prowadzone są zajęcia. Na powierzchni ogrodzonej przed wejściem nie ma miejsc parkingowych, całość jest wybrukowana. W odległości 10 metrów od ogrodzenia  mieści się parking osiedlowy,  na którym mieszczą się  2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia  prowadzi  11 schodów  po lewej stronie mieści się dźwig zewnętrzny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, nie ma drugiego wejścia. W oparciu o tzw. umowę o współpracy część pomieszczeń na potrzeby swojej działalności zajmuje Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Siemianowice Śl.

 

Opis dostępności korytarzy i schodów i windy

Budynek  jest obiektem jednokondygnacyjnym podpiwniczonym, z czego tylko piętro  zaadoptowane jest na potrzeby Ośrodka. Pomieszczenia nie są połączone klatką schodową, nie  posiada żadnych wewnętrznych schodów, wyposażone są w toaletę na potrzeby osób niepełnosprawnych, Placówka nie dysponuje oznaczeniami w alfabecie Braille’a, oznaczeniami kontrastowymi, planem pomieszczeń.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Wejście do budynku nie stanowi żadnych barier architektonicznych,  w budynku nie znajduje się pętla indukcyjna.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na  powierzchni ogrodzonej przed wejściem nie ma miejsc parkingowych, całość jest wybrukowana. W odległości 10 metrów od ogrodzenia  mieści się parking osiedlowy,  na którym mieszczą się  2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna, posiadająca certyfikat psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych  poruszająca się z pomocą psa asystującego ma możliwość wejścia na teren Placówki z psem, który musi być wyposażony w uprząż.  

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, w celu zorganizowania spotkania należy powiadomić kierownika działu organizacyjno-prawnego ( telefonicznie tel. (32) 765 62 47  bądź za pośrednictwem  poczty e-mail mops@mops.siemianowice.pl ).

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie.