Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna122925
   Dane teleadresowe9525
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza832
   Jak pomagamy21853
Administracja
   Kierownictwo MOPS16391
Prawo
   Statut7719
   Struktura organizacyjna7978
   Strategia7809
   Regulamin7237
Regulaminy i procedury dotyczące zamówień publicznych
   Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty 130 000,00 PLN.439
   Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy, roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych oraz usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro2646
   Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł.356
   Procedura przygotowywania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich401
   Regulamin pracy komisji przetargowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich550
   Regulamin komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami413
Zamówienia powyżej 130 000 zł
   Ogłoszenia90842
     Zamówienia 2023227
     Zamówienia 20221095
     Zamówienia 202117047
     Zamówienia 202012979
     Zamówienia 201920284
     Zamówienia 201814504
   Plany postępowań o udzielenie zamówień5521
Zamówienia poniżej 130 000 zł
   20231409
   20224972
   20212384
Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, w celu ich ponownego wykorzystywania
   Zarządzenie Dyrektora MOPS w Siemianowicach Śląskich nr ORP.0120-35/16 w sprawie zasad udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, w celu ich ponownego wykorzystania1057
Finanse
   Sprawozdania finansowe921
Mienie
   201814
   201915
   202010
   20217
   20227
Inne
   "Aktywny Samorząd" - 2023 rok3052
   Sprawozdania3933
   Kwestionariusz osobowy4745
   Formularze7199
     Podstawowe2368
     Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności18059
     Domy Pomocy Społecznej4498
   Komunikat dotyczący 500+ w pieczy zastępczej1048
   Film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 1111
   Nabór na stanowiska190647
   Ogłoszenia dotyczące projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej6196
   Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych69608
   Konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie71491
   Sposób dostępu do informacji publicznej3864
   Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - ogłoszenia4343
   Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci (SD1)480
   MOPS w Siemianowicach Śl. przystąpił jako Partner do realizacji projektu pn. RAZEM Z NAMI - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej.31
   Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności MOPS Siemianowice Śląskie osobom ze szczególnymi potrzebami583
   Redakcja biuletynu3107
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 355
Łączna liczba odwiedzin:965773