artykuł nr 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w imieniu Gminy Siemianowice Śląskie przystąpił jako Partner do realizacji projektu pn. „RAZEM Z NAMI - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”.

Partnerem Wiodącym jest Województwo Śląskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Głównym celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej. W Siemianowicach Śląskich projekt realizowany będzie od 01.08. 2022r do 24.08.2023r dla 5 obywateli Ukrainy dla których planuje się działania ułatwiające wejście na polski rynek pracy wyposażając ich w nowe kompetencje zawodowe przy zapewnieniu wsparcia psychologicznego, a także zapewniając im reintegrację zawodową. Wsparciem zostaną objęte również osoby zależne (głównie dzieci), w postaci m.in. opieka, nauka języka polskiego, psycholog, zajęcia edukacyjno-rekreacyjne. Ogólna wartość projektu to 19 999 980,00 PLN z czego środki z UE to 16 999 983,00 PLN Wkład własny Województwa Śląskiego to 1 500 000,00 PLN Wkład własny Partnerów 1 499 997,00 PLN MOPS na realizację zadania otrzymał kwotę 155 847,95 PLN z czego ( 144 138,75 PLN z UE, natomiast z budżetu państwa 11 709,20 PLN). Zapewnia również wkład własny w kwocie 13 727,05 PLN Łączna wartość zadania realizowanego przez MOPS wynosi 169 575,00 PLN